Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Så här är det tänkt att se ut på Holmängen när alla planer är förverkligade. Bostadsområdet sträcker sig från bebyggelsen vid Björkholmsgatan till Kyrkängens kolonilotter. Förutom bostäder planeras för skola, kontor, handel, vårdverksamhet och hantverk.

Blir ny stadsdel på Holmängen

På det nya bostadsområdet på Holmängen i Vänersborg blir det möjligt att bygga 600 nya bostäder. Det handlar om radhus och lägenheter i upp till åtta våningar.

För sju år sedan startade projektet med att utveckla ett nytt bostadsområde på Holmängen. Nu har det hela tagit fastare form i och med att byggnadsnämnden har beslutat att förslaget till detaljplan ska ut på samråd.

– Jag tror att det här blir jättebra. Det blir olika boendeformer på området, en blandad bebyggelse. Holmängen är ett område där Vänersborg kan växa, det är centrumnära med bra förbindelser, säger byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg (S).

Enligt planerna finns det plats för ungefär 500 lägenheter och 100 radhus som byggs runt gårdar.

Inte villor

Några traditionella friliggande villor är inte aktuellt. Vissa av husen kan byggas i en höjd upp till åtta våningar.

– I det här området passar det väldigt bra. Man får en fin utsikt och det stör inte omgivande bebyggelse, säger plan- och bygglovschef Jasmina Lilja.

Upplåtelseformen regleras inte i detaljplanen, det är upp till bostadsbolagen.

Även föreningsverksamhet, skola, kontor, handel, vårdverksamhet och hantverk är möjlig enligt planen. Tanken är att börja bygga i norr och sedan arbeta sig söderut.

När spaden sätts i marken kan Bo Dahlberg inte svara på.

– Det är för tidigt att säga.

Under september ställs planen ut för samråd. Sedan följer en granskning och efter eventuella justeringar tar byggnadsnämnden ett beslut. Om inget oförutsett händer vinner planen laga kraft i december.

Området sträcker sig från bostadsområdet vid Björkholmsgatan till Kyrkängens kolonilotter och från Östra vägen till Göta älv.

Marken ägs i dag till allra största delen av kommunen och består mest av åkrar.

Strömt vatten

Planen bedöms inte ”medföra en betydande miljöpåverkan” och man vill bevara områdets karaktär och roll som strövområde. Längs älven gäller strandskyddet men på vissa ställen föreslås att man kan bygga inom strandskyddat område. Det ska inte påverka allmänhetens tillgång till området längs älven eller ”avsevärt påverka” naturen.

På grund av att vattnet är strömt anses det olämpligt med bryggor och båtplatser.

Två alléer och andra träd ska bevaras och ett dagvattendike som redan i dag går ner till älven kan bli ett grönt stråk genom bebyggelsen. Planen medger också en utökning av koloniområdet. Gårdsmiljön kring Fredrikslund och Källshagen ska bevaras.

Tanken är också att en gång- och cykelväg ska kopplas till den planerade tunneln under järnvägen.

Holmängen ligger nära vatten och det finns en översvämningsrisk. För att lösa detta måste delar av området fyllas upp.

31 miljoner

Kommunens kostnad för att göra i ordning marken beräknas just nu till 31 miljoner kronor. Där ingår bland annat gator, gång- och cykelvägar, grönytor och bullerskydd. Dessa kostnader tas ut när kommunen säljer marken.

Holmängen är ett samverksansprojekt mellan de fyra bostadsbolagen Götenehus, HSB, Peab och Skanska och Vänersborgs kommun.

Bolagen får köpa mark av kommunen för att bygga.

– Marken ska fördelas mellan parterna, säger Jasmina Lilja.

Via det kommunala bostadsbolaget Vänersborgsbostäder kan också kommunen bygga lägenheter.

 arki vbg komm