Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

AEldreboende AEngenaes
Synpunkter. Nio grannar vill bland annat flytta äldreboendet till en nordligare placering intill golfbanan.

Boende för äldre oroar grannar

Oro för ökat trafikbuller, ökade utsläpp och rasrisk för äldreboendet. Det är några synpunkter som nio grannar har lämnat på förslaget till ny detaljplan för norra Ängenäs.

Samrådsförfarandet för detaljplanen har avslutats och grannarna har lämnat in följande synpunkter:

* Ökad trafik i området med mer trafikbuller, ökade utsläpp av luftföroreningar och ökad risk för trafikolyckor då det vistas många barn i området.

* Rasrisk för äldreboendet och befintlig bostadsbebyggelse.

* Onödiga kostnader eftersom befintlig va-ledning, samt gång och cykelväg måste flyttas.

* Den rymd, natur och miljö som präglar området i dag förstörs av den nya bebyggelsen.

Grannarna föreslår i stället att äldreboendet flyttas till den norra delen av planområdet i anslutning till golfbanan. Dessutom vill de att den nya bostadsbebyggelsen flyttas till södra delen av planområdet, i anslutning till befintliga bostäder.

Kommunen konstaterar att den detaljplan som gäller i dag tillåter betydligt mer trafikbuller och utsläpp än det nya planförslaget.

– Nuvarande plan medger 120 bostäder medan det i planförslaget ska vara 30 bostäder så vår bedömning är att oron är obefogad. Trafikbullret minskar istället, säger byggnadsnämndens ordförande, Karin Hilmér (C).

När det gäller frågan om att flytta äldreboendet svarar hon så här:

– Den tomt som föreslås närmare golfbanan är för smal och inte lämplig för den typ av äldreboende vi ska bygga, och dessutom vill vi ha möjlighet att bygga ut i framtiden.

Rasrisken tar även länsstyrelsen upp i sitt yttrande. Myndigheten anser att det är av yttersta vikt att kommunen gör en tillräckligt detaljerad geoteknisk utredning så att äldreboendet kan byggas utan stabilitetsförbättrande åtgärder i bäckravinen.

– Beroende på vad den geotekniska utredningen kommer fram till kan det bli aktuellt att vrida på boendet eller flytta det en liten bit. Men själva platsen är fast.

Myndigheterna som har yttrat sig i samrådet har inga större invändningar mot planförslaget.

Förutom länsstyrelsens synpunkter pekar räddningstjänsten på behovet av brandvattenförsörjning och Trafikverket anser att en bullerutredning bör utföras för att slå fast att bullerbedömningen stämmer.

Socialnämnden påtalar att äldreboendet ska ha en hög tillgänglighet, även för personer som använder kollektivtrafik. Omkringliggande hus bör också utformas så att risken för insyn mot äldreboendet begränsas.

Byggnadsnämnden möts på onsdag och då är förslaget att godkänna samrådsredogörelsen.

De synpunkter som har kommit in under samrådet ska det tas hänsyn till när planförslaget bearbetas och därefter sker en ny utställning.

MEST LÄST