Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Individ- och familjeomsorgen (ifo) i Mellerud hade ett mycket ansträngt 2018 med extrem arbetsbelastning, vilket fick till följd att enheten till slut anmälde sig själv.

Anmälde sig själv – åtta gånger på en månad

En mycket hög arbetsbelastning inom socialtjänsten i Mellerud ledde till rekordmånga Lex Sarah-rapporter under hösten. Bara i september anmälde individ- och familjeomsorgen (ifo) sig själv åtta gånger.
– Det är anmärkningsvärt, säger Gunnar Karlsson, sekreterare på socialförvaltningen, som ska utreda rapporterna.

De åtta rapporterna handlar om missförhållande, eller påtaglig risk för missförhållande, och följer i stort sett samma mönster. Det handlar oftast om barn och unga som riskerar att fara illa i hemmet, inte sällan på grund av våld, eller misstanke om våld.

Ett fall gäller en anmälan från en God man till ett barns mamma. Anmälaren har stor oro för barnet på grund av missförhållanden i familjen. Oron består också i att mamman är gravid i fjärde månaden med missbruksproblem och har påträffats narkotikapåverkad.

Utredningen inleds samma dag som anmälan sker, den nionde mars 2018. Fem dagar senare har socialtjänsten ett möte med föräldrarna men mötet dokumenteras inte. Dagen efter mötet med föräldrarna ställs ett möte med barnets mamma in då handläggaren är hemma med sjukt barn. I början av november, fem månader senare, utses en ny handläggare som sammanställer och avslutar utredningen.

Brister i ärendet

Ett annat ärende gäller en anmälan om misstanke om våld, som upprättades den 30 april 2018. En vecka senare utses en handläggare, men denne tar aldrig kontakt med familjen.

I början av september utses en ny handläggare som ska sammanställa utredningen. Denna avslutas utan åtgärd då det saknas information som gör det möjligt att bedöma familjens behov. Bristerna i ärendet beror också på att förvaltningen anlitat en konsult som inte klarat av att hantera sitt uppdrag.

Genomgående i samtliga åtta Lex Sarah-rapporter är att inga, eller för få, kontakter har tagits med berörda familjer under utredningstiden. Enhetschefen för barn och unga på Ifo bedömer att missförhållandena beror på en "hög arbetsanhopning på grund av en kombination av inflöde av "tunga" ärenden och personalbrist".

"Hyggligt anmärkningsvärt"

Gunnar Karlsson är tjänsteman på socialförvaltningen och ska utreda Lex Sarah rapporterna. Han berättar att det ett normalt år kommer in högst ett 20-tal Lex Sarah rapporter från hela förvaltningens verksamheter. Inom ifo rör det sig om fem till tio per år.

– Att det kommer in åtta bara under september är hyggligt anmärkningsvärt, det händer inte ofta. Men hösten har inte varit rolig för dem som jobbar på ifo.

Lex Sarah-rapporterna diariefördes i mitten av januari och utredningarna får ta högst två månader att färdigställa. När de är klara finns tre typer av beslut som kan fattas. Två av dem handlar om att missförhållanden, eller risk för sådana, har identifierats och att utredningen avslutas och läggs till handlingarna, alternativt identifieras och åtgärdas.

Det tredje alternativet handlar om att åtgärder har vidtagits som ovan men att anmälan skickas till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för bedömning.

– Det är väldigt få fall som går så långt, men hur det blir i dessa nio ärenden är kan jag inte säga ännu.

"Extrem situation"

Michael Melby (S) var socialnämndens ordförande fram till årsskiftet och i början av juni 2018 berättade han för TTELA att individ- och familjeomsorgen hade full bemanning och några inhyrda konsulter. Det såg ganska ljust ut. Sedan kom sommaren och hösten med en kraftigt ökande arbetsbörda, bland annat mördades en 38-årig kvinna framför ögonen på sina barn, av sin make.

– Det var en extrem situation som vi inte hade personal till, inte ens med inhyrda konsulter. Det var ovanligt många anmälningar som ledde till öppnade ärenden, och som vi inte hann att utreda tillräckligt väl. Till slut blev vi tvungna att anmäla oss själva för lång handläggningstid.

Melleruds socialchef, Malin Johansson.. Bild: Privat

Socialchef Malin Johansson delar bilden av en mycket tung höst med onormalt stor arbetsbörda.

– Under en period kom det in otroligt många ärenden och så var det under flera månader. Alla kämpade på så gott de kunde, men det är ingen nyhet att det är jättesvårt att rekrytera medarbetare och det blev ett hårt tryck på befintlig personal.

Socialchefen ser Lex Sarah-rapporterna som ett kvitto på att verksamheten är kvalitetssäkrad.

– Rapporterna lär oss hur vi kan bli bättre så att inte sådana här situationer uppstår igen. Riktigt rädd skulle jag däremot bli om vi inte skulle våga rapportera oss själva för brister.

Grundbemanning

Det var först i slutet av 2018 som trycket minskade.

– Just nu har vi en grundbemanning som överensstämmer med inkommande flöde av ärenden. Men självklart är det så att om ärendemängden ökar måste vi anställa mer personal.

Malin Johansson berättar att en 1:e sekreterare har anställts, som ska stötta upp på enheten för barn och unga och sedan december finns också full bemanning på öppenvårdsmottagningen. Det innebär fyra familjebehandlare och två beroendebehandlare.

– Den omfattningen av personal har vi inte haft tidigare inom öppenvård och vår förhoppning är att utveckla mottagningen så att vi kan stötta individer med hjälpbehov på hemmaplan. Hit kan alla kommuninvånare höra av sig och inte bara personer med biståndsbeslut, betonar socialchefen.

Avslutas inom fyra månader

En utredning som har öppnats måste avslutas inom fyra månader när det gäller barn och unga. Just detta har inspektionen för vård och omsorg tidigare riktat kritik mot Mellerud att inte klara.

Enligt Malin Johansson kan Ifo hålla sig inom den tidsramen idag.

Kan barn ha farit illa av de långa handläggningstiderna?

–Jag tror inte det, att en utredning blir försenad betyder inte att barn far illa.

Michael Melby har inte heller fått några signaler om att så skulle vara fallet.

– Vi informerade om hur situationen såg ut på varje nämnd och jag tycker att vi körde med öppna kort. Vi har inte fått någon information om att personer farit illa.

Nya rutiner

För att säkra upp verksamheten ytterligare har socialtjänsten infört nya rutiner, berättar Malin Johansson.

Under våren ska det jobbas mer aktivt med kollegialt stöd och ges större utrymme att på grupptid lyfta frågor runt handläggning, och arbeta tillsammans med arbetsrutiner kring handläggningsmoment.

Helt nyligen har det även införts ett nytt arbetsdokument som ger en överblick av handläggarens hela tjänst, ett slags kontrolldokument där det går att följa när genomförandeplaner skapas och planera för när de behöver följas upp.