Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Hundratals bostäder i nya bostadsområdet

Hundratals nya bostäder kan byggas på Skaven och Öxnered de kommande decennierna. Så ser i alla fall förslaget till detaljplan ut.

I dag är området som kallas Skaven och del av Öxnered till stora delar obebyggt och består mest av skog. Den bebyggelse som finns är mest fritidshus som ligger i norra delen.

Men det kommer att förändras.

Meningen är att en ny stadsdel ska växa fram på det som nu är landsbygd. Inom 30 år kan 400 till 700 nya bostäder byggas mellan Vassbotten och järnvägen. Hur många det till slut blir beror på fördelningen mellan villor, radhus och flerbostadshus.

– På vissa delar blir det flerbostadshus, på andra radhus och villor. Vi vill ha en blandning, säger plan- och bygglovschef Jasmina Lilja.

I dag finns det ingen detaljplan för det aktuella området men förra året antog fullmäktige ett planprogram som ligger till grund för det förslag till detaljplan som nu är ute på samråd. Några stora förändringar har inte gjorts sedan dess.

Förslaget är ute på samråd fram till och med den 6 september.

– Nu får alla yttra sig, säger Jasmina Lilja.

Den som vill titta på planen kan besöka kommunhuset, Vänersborgs bibliotek eller kommunens hemsida.

 

För att visionerna för Skaven och Öxnered ska bli verklighet måste kommunalt VA och gator byggas och det i sin tur innebär att de som redan har fastigheter där kan bygga ut och om till åretruntboenden.

I planförslaget kan man läsa: "Öxnered har behållit sin lantliga karaktär genom åren" och man föreslår "en rimlig skala på det som byggs nytt så att inte det som i dag upplevs som positivt på orten går förlorat". Men på två ställen anse bebyggelsen kunna bli tätare, dels i söder vid stationen och dels mitt i området. Byggnaderna kan här bli upp till fem respektive sex våningar.

När så många människor samlas på ett ställe behövs det olika former av service. Tre ytor för torg är inritade på kartan och längst söderut, nära järnvägsstationen, är tanken att det ska finnas någon form av kommersiell verksamhet, kanske butiker, i bottenplanen på husen.

En del av planområdet är avsatt för barnens undervisning.

– Där blir det möjligt att bygga en skola eller förskola, säger Jasmina Lilja.

En anledning till att det anses lämpligt att bygga på just Skaven/Öxnered är närheten till Öxnereds station. Samtidigt ska infrastrukturen inom och till och ifrån det nya bostadsområdet byggas ut.

Förutom nya gator och cykelvägar planeras en gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Öxnereds skola.

Utanför planområdet föreslås en cykelbro över Vassbotten norr om Brättegården och en bilväg planeras mot Onsjö.

 

När staden ska växa måste förstås naturen till viss del ge vika och delar av marken ligger inom strandskyddat område. På vissa delar förslås att strandskyddet upphävs. Motiveringen är att området redan har tagits i anspråk och att behovet av nya bostäder i det här fallet väger tyngre än strandskyddet.

Samtidigt säger Jasmina Lilja:

– Vi tycker att vi säkrar tillgången till stranden. Om vi genomför planen blir det bra möjligheter att ta sig till stranden.

Planen tillåter inte några nya strandtomter och stora delar av området avsätts som naturmark, bland annat längs Vassbotten. I sydöstra delen planeras en naturpark med badplats och bryggor för allmänheten.

Ungefär hälften av det planlagda området lämnas orört och det görs mer tillgängligt genom att stigar anläggs. Ett grönt stråk ska gå genom bebyggelsen från norr till söder.

En naturvärdesinventering har gjorts av marken. Naturvärden som kunde konstateras var bland annat död ved och bladvassområdet i nordväst. Arten mindre hackspett påträffades också, den klassas om nära hotad. För att inte riskera att påverka beståndet föreslås bostadsbebyggelsen minskas i den version av detaljplanen som nu är på samråd.

MEST LÄST