Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
PROVA

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 49 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Sanden – en ny stadsdel

I dag har kommunstyrelsen Sandens framtid på sitt bord. Och enligt förslaget börjar öns förvandling förmodligen vid gamla hamnkanalen.

Arbetet med planerna för Sanden har pågått länge, faktiskt så länge att ön i fråga har hunnit byta namn. Våren 2006 fick byggnadsförvaltningen uppdraget av kommunstyrelsen att upprätta ett program för detaljplaner för Lilla Vassbotten (södra delen av ön) och Sanden (norra delen av ön). Drygt två år senare bestämde byggnadsnämnden att hela ön skulle heta Sanden. Sedan bröts först norra Sanden och sedan Resecentrum ut ur planerna.

Det som kommunstyrelsen idag, och senare kommunfullmäktige, ska ta ställning till är "Program för detaljplan för Sanden söder om Dalbobron". Programmet ska i sin tur ligga till grund för den fortsatta planeringen av området.

 

Avsikten med planprogrammet är att klargöra förutsättningarna för att bygga om Sanden från ett industriområde till ett område med bostäder, handel kontor och annan centrumverksamhet.

– Sanden blir en ny stadsdel som ska stödja centrum. En gång- och cykelbro kopplar området till centrum, säger plan- och bygglovschef Jasmina Lilja.

Förändringen kommer att ske gradvis och det kommer att ta tid. Meningen är att man ska dela in förvandlingen i tre olika etapper med början på östra delen av ön. Och där, vid gamla hamnkanalen, anses det lämpligt att bygga bostadshus med småbutiker, kontor och restauranger i bottenvåningen.

Området runt Ica Kvantum förblir ett område för handel.

 

Även väster om Vassbottenleden är tanken att man ska blanda bostäder och verksamheter. Och för att det fullt ut ska bli som man tänkt måste hamnen och industrierna som finns där i dag flytta.

Hur många bostäder som till slut byggs i området bestäms under det fortsatta planarbetet.

Vid Trafikkanalen är tanken att det ska bli ett parkområde. I planerna ingår också en ny gång- och cykelbro över kanalen till Blåsut. Den kan byggas när planerna på en nu järnvägsbor förverkligas.

Vad den smala landremsan mellan Vassbotten och järnvägen kan användas till ska man titta vidare på.

Marken på Sanden ägs till största delen av andra än kommunen och under arbetet med planprogrammet har man haft kontakt med fastighetsägarna.

– Om programmet godkänns av fullmäktige är det tänkt att fastighetsägarna ska kunna ansöka om detaljplaner direkt, säger Jasmina Lilja.

 

Men det finns en del problem som måste tacklas och övervinnas för att planerna ska kunna bli verklighet. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar: "I flera avseenden är förhållandena inom programområdet komplicerade."

– Det är ett besvärligt område, men problemen går att lösa, säger Jasmina Lilja.

Mest uppenbart är hotet från Vänern. Om sjöns yta stiger riskar ön att ställas under vatten. Här är tanken att en vall av stål ska hålla tillbaka vattenmassorna, men andra lösningar kan dyka om upp under arbetets gång.

I underlaget till ärendet nämns också föroreningar och risken för sättningar i marken. Båda de bekymren kommer av att Sanden är en konstgjord ö och till stora delar består av fyllnadsmassor från när nya hamnkanalen byggdes. Men det är inte helt klart var massorna har hämtas och den långa tiden med industri på området gör att risken för föroreningar är uppenbar.

Massorna innehåller också organiskt material vilket ger risk för sättningar i marken.

Hur svåra föroreningarna är måste utredas och en geoteknisk undersökning ska göras.

 

Sandens historia

Sanden ligger i sundet mellan Vänern och Vassbotten. 1916 öppnades den nya trafikkanalen. Massorna från bygget skapade mark för ett industriområde. Järnvägsbron togs i bruk samma år.

Den nya Dalbobron blev klar 1962. På 70-talet byggdes Vassbottenleden med en bro över gamla hamnkanalen till Järnvägsbacken.

På Sanden finns bebyggelse som anse ha kulturhistoriska värden. Dit räknas bland annat gamla och nya hamnen och järnvägsbron. Ett fundament från gamla Dalbobron och resterna av den gamla vägen mot Blåsut finns också på listan.

Till intressanta industrianläggningar och byggnader räknas gamla torrmjölksfabriken, gamla stenhuggeriet, den faluröda affärsbyggnaden i kvarteret Barkskeppet, delar av gamla trävaruhandeln och snickeriverkstaden från 50-talet.

 

Källa: Förslaget till planprogram för Sanden söder om Dalbobron

MEST LÄST