Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andreas Olsson
Bild: Andreas Olsson

Våra bostäder fungerar som en tillfällig lösning, i avvaktan på beslut

Svar angående avveckling av boendeplatser för asylsökande

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Låt mig börja med att tacka för ert engagemang och den insats som ni har gjort, och gör, i Vänersborgs kommun. Vi är många som har imponerats av er förmåga att ta emot asylsökande förskolebarn och skolbarn genom åren.

Det stämmer att antalet asylsökande har minskat kraftigt de senaste åren och därmed blir det också naturligt att Migrationsverkets lokala närvaro minskar. Vi behöver avveckla ett stort antal tillfälliga bostäder över hela landet och avvecklar även flera mottagningsenheter. I år måste vi dra ner med cirka 6 500 platser för att ha ett boendesystem som står i proportion till behovet och vår skattefinansierade budget.

De asylsökande som kommer till Vänersborg har troligen varit inskrivna vid mottagningsenheten i Borås eller Mariestad tidigare. Dessa enheter avvecklas i närtid, vilket innebär att vi får svårt att administrera kvarvarande boenden, och de asylsökande får orimligt långt till närmaste mottagningsenhet. Det är orsaken till att de flyttar till Vänersborg, men även till andra orter.

Tiden från ansökan till beslut i asylprocessen blir kortare och därmed även vistelsetiden i mottagningssystemet. Majoriteten av dem som vistas i Migrationsverkets tillfälliga bostäder har fått sin asylansökan prövad och befinner sig i slutet av processen. Personer som beviljas uppehållstillstånd får en kommunplats, medan personer som får avslag ska återvända till sitt hemland. Våra bostäder fungerar som en tillfällig lösning, i avvaktan på beslut.

Vår strävan är att skapa så stor kontinuitet som möjligt från det att man söker asyl till dess att man får ett beslut och ska bosätta sig i en kommun eller återvänder till hemlandet. Men tyvärr är det ofrånkomligt att enskilda ibland måste flytta till följd av den pågående avvecklingen, såvida de inte kan ordna eget boende på orten. Det är inte möjligt att avveckla boendebeståndet plats för plats i samma takt som individer lämnar systemet.

Avvecklingen följer en långsiktig nationell planering med tidiga informationsinsatser inför varje nedläggning av ett boende.

Inför varje flytt pratar vi med de berörda familjerna och lyssnar in deras och barnens behov. Vi har stor förståelse för den oro som en flytt skapar hos de sökande. Även om de vet att boendet under asyltiden är tillfälligt så är det påfrestande att behöva flytta, inte minst för de barn som inte kan bo kvar på den ort där de går i skolan och har fått vänner. Till bilden hör att nästan 80 procent av dem som är inskrivna i Migrationsverkets tillfälliga bostäder har fått avslag på sin asylansökan. Det är något som också ofta kan skapa oro inför framtiden och som vi möter i de samtal vi har med de sökande.

Vuxna utan barn förlorar normalt rätten till stöd och boende när de får ett beslut om av- eller utvisning och beslutet börjar gälla eller när tidsfristen för frivillig avresa har löpt ut. Barnfamiljer har dock fortsatt rätt att bo kvar och vårt fokus är att erbjuda alla ett så bra och tryggt boende som möjligt under hela vistelsetiden. Det gäller även om man måste byta boende och erbjuds ett nytt lägenhetsboende eller ett korridorboende som på Restad gård.

Vi förstår att man kan uppleva trångboddhet på Restad gård. Idag står dock varannan bädd tom och den minskade beläggningsgraden gör att miljön ser annorlunda ut än när vi hade som störst antal inskrivna. Det ger oss bättre förutsättningar att jobba med upplevd otrygghet och problem kopplade till boendemiljön. Vi tror att man måste bredda bilden och inte enbart fokusera på boendeformen som sådan när lösningar diskuteras. Insatser för att skapa trygghet är något vi arbetar med inom ramen för alla de boendeformer vi har och det ser vi som viktigt att fortsätta med.

Jag välkomnar era synpunkter och vi tar med oss dem i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Mikael Ribbenvik

generaldirektör för Migrationsverket