Bild: Stefan Bennhage

Avveckla inte biogasproduktionen i regionen

Utvecklingen och användningen av biogas i kollektivtrafiken har pågått sedan 1990-talet. Tekniken har utvecklats och fler och fler intressenter har trätt in på marknaden.

ANNONS
|

Det finns numera ett antal etablerade aktörer i regionen, och i Fyrbodal, som har fortsatt investera på att bygga ut sin produktion. Detta har möjliggjorts genom ett sam­arbete och medfinansiering från privata, offentliga och EU-medel. Nästan samt­liga kommuner i Fyrbodal har bytt ut, eller är på väg att byta, sin fordons- och maskinpark till biogasdrivna fordon för att bidra till utveckling av hållbara transporter.

Biogasen är en genialisk lösning, där man både omhändertar hushållens och andra sektorers biologiska avfall, och producerar ett i det närmaste utsläppsfritt bränsle till fordon. Busstrafiken i Västra Götaland i allmänhet, och i Fyrbodal i synnerhet, har under ett antal decennier utgjort en viktig kund för biogas­producenterna. Biogasproduktionens fortlevnad är helt avgörande för att nå de ambitiösa klimatmålen i Västra Götaland. Samtidigt pågår en accelererande elektrifiering av fordonstrafiken. Det är positivt, och samtliga förnybara framdrivningsmedel behövs om klimatmålen ska nås. Men utvecklingen får inte ställa icke fossilt bränsle mot icke fossilt bränsle! Det är som att skjuta sig själv i foten!

ANNONS

Västtrafiks aviserade upphandling av busstrafik i Tvåstadsområdet och Götaälvdalen förordar endast eldrivna bussar, utan att fullt ut ta hänsyn till de ekonomiska och infrastrukturella effekter detta får. Om denna linje fullföljs kommer många biogasproducenter, inte minst de mindre, hamna i ekonomiskt obestånd och tvingas lägga ned. Detta innebär att kollektivtrafiknämnden slår undan benen för en växande bransch som under decennier har byggts upp genom stora ekonomiska och professionella insatser.

Kollektivtrafiknämnden har efter socialdemokraternas starka påtryckningar pausat sitt beslut i ärendet till den 16 april. Fullföljer den borgerligt ledda nämnden den föreslagna linjen bryter man mot sin egen miljö- och klimatstrategi, där det uttryckligen stadgas att ”geografiska skillnader inom regionen ger olika förutsättningar för teknik, drivmedel och måluppfyllelse vilket beaktas i samband med upphandlingar.” Vidare sägs att ”Det finns en stark politisk drivkraft i Västra Götalandsregionen att kollektivtrafiken ska använda en betydande del av den biogas som produceras eller kan komma att produceras i regionen. Genom att biogas används i kollektivtrafiken skapas möjligheter för kommunerna att ta hand om sitt avfall på ett hållbart sätt. Det ger också möjligheter till samordning med publik tankning av biogas”.

Från socialdemokraternas sida bejakar vi den pågående elektrifieringen av fordonsparken, men menar att detta inte får ske på bekostnad av biogasproduktionen, som även har andra positiva och miljömässiga fördelar. Det är klimatosmart att ställa icke fossilt drivmedel mot icke fossilt drivmedel. För oss är saken klar. Vi kommer inte att medverka till en avveckling av biogasproduktionen i regionen!

ANNONS

Paul Åkerlund (S)

kommunstyrelsens ordförande Trollhättan

ANNONS