Dags att prioritera funktionshinderomsorg!

Många av oss älskar att träffa människor, ett leende, en kram, ett skratt. Saker som vi inte kan göra när vi sitter i karantän.

ANNONS
|

För många blir hemmet som ett fängelse och man får enstaka ljusglimtar när man går ut på en promenad.

Vet ni vad. Precis så här är det för många människor med intellektuell funktionsnedsättning (IF) . Inte enbart under kriser utan alltid!

Behåll känslan och lägg till att någon bestämmer när du ska äta, duscha, komma ut i friska luften en vacker sommardag. Lägg också till att du inte kan göra dig förstådd på det språk som du behärskar. Och så här lever du under hela ditt liv.

Så kommer corona som lamslår vårt samhälle. Daglig verksamhet stänger ner. Länsdansen ställs in. Besöksförbud i gruppbostäder. Personer flyttar tillfälligt från sitt boende hem till anhöriga. FUB har tagit fram en anpassad enkät om covid-19 till personer med IF som bor i bostad med särskild service. 57 procent av dem som besvarade enkäten upplever att tillvaron blivit sämre jämfört med innan pandemin, varav 44 procent svarade att de får sämre stöd än tidigare. Knappt hälften har möjlighet att ha möten via mobilen, plattan eller datorn. Det är välkänt att personer med IF är digitalt delaktiga i betydligt mindre utsträckning än övriga befolkningen.

ANNONS

Stöd och service är en viktig del i alla insatser som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En sådan insats är bostad med särskild service. Redan innan pandemin fanns brister i stödet på grund av bristande kompetens hos baspersonalen, ofta även otillräckligt med personal, frånvarande chefer, stor personalomsättning, brister i digital delaktighet och dåligt anpassade LSS-bostäder. Att FUB har tagit upp de här bristerna kan det knappast råda något tvivel om. FUB har i samtal, artiklar, skrivelser samt i möten med politiker påtalat att ett LSS-lyft är vad vi vill ha.

Och så kom då budgetpropositionen för 2021 där vi hade hoppats på att det skulle ske en satsning på funktionshinderomsorgen och LSS. Statsbidraget för flitpengen fortsätter och det sker en rejäl uppräkning av schablonbeloppet för personlig assistans, men en satsning liknade Äldreomsorgslyftet finns inte. Inte heller någon satsning på digital delaktighet eller investeringsstöd till LSS-bostäder.

Vi är besvikna! Våra medlemmar måste få leva ett bra liv och där måste vi alla hjälpas åt. Så nu är det dags att stat, kommun och civilsamhället prioriterar funktionshinderomsorgen.

FUB Västra Götaland

Lillemor Holgersson

ombudsman FUB Borås lokalförening

ANNONS