Dags att säkra självförsörjning

Vi i Landsbygdspartiet oberoende ser att Sverige och världen har förändrats. Landsbygdspartiet oberoende anser att det är av största vikt att Sverige säkerställer den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel.

ANNONS
|

Vi i Landsbygdspartiet oberoende ser att Sverige och världen har förändrats. Hotbilderna ser annorlunda ut i dag än för 30 år sedan. Globaliseringens tankar får riksdagen att negligera många sorters hot och riskerar befolkningens trygghet när man spelar ett högt spel och gör sig helt beroende av omvärlden. Vi anser att det viktigaste nu är att återskapa en trovärdig svensk självförsörjningsgrad och försvarskraft.

Folkförsvaret är en fråga som kan ena landet, då säkerhetspolitiken tidigare enat, men nu snarare splittrar. Vad är då säkerhet? Att vakna på morgonen och veta att det finns mat för dagen, att gå till skolan utan risk för kidnappning? Ordet säkerhet betyder olika i olika sammanhang. Säkerhet är kunskap om hot, risker och hur de förebyggs och undviks. Det är också förutsättning för staters, samhällens och individers överlevnad. Därför betyder ökad säkerhet för samhället också ökad säkerhet för individen, på samma sätt som ökad säkerhet i världen betyder ökad säkerhet för Sverige. Hoten mot vår säkerhet är både föränderliga, gränslösa och komplexa. Idag har säkerhetsbegreppet vidgats då hoten kan vara både militära, icke-militära, komma från icke-statliga aktörer och oanat håll. Individens säkerhet måste därför ges allt större betydelse.

ANNONS

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats, ibland är det svårt att dra gränsen mellan inrikes och utrikespolitik. Gränsen mellan statens och företagens ansvar har blivit otydligare där internationell handel och ekonomi spelar en allt större roll. Konflikter i närområdet skulle sannolikt påverka flertalet grannländer.

Hoten mot vår säkerhet minskar kanske på vissa områden, men det tillkommer ständigt nya gränsöverskridande risker och utmaningar. Vare sig det gäller smittsamma sjukdomar, organiserad brottslighet, terrorism, miljö- och flyktingkatastrofer som inte gör halt vid vår landgräns. Internationella hot och ökat internationellt beroende ställer också i växande grad krav på internationell säkerhet. Därför har samarbetet över gränserna blivit viktigare än någonsin. Ett skydd för mänskliga rättigheter är i längden förutsättningen för internationell säkerhet. I förlängningen kan förtryck, kränkningar av individens rättigheter leda till instabilitet och väpnade konflikter inom det egna landet och mellan länder.

Landsbygdspartiet oberoende anser att det är av största vikt att Sverige säkerställer den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel, att svensk rättspraxis samt grundlagar följs åt för att stärka demokrati och enskildas rättssäkerhet. Vi vill stärka äganderätten samt fortsätta vara alliansfria, det vill säga inte gå med i NATO, utan istället bygga upp ett starkt svenskt folkförsvar.

Michael Richter

kassör Landsbygdpartiet oberoende

ANNONS
ANNONS