sjukvård
Dessutom tar vi steg mot en förstärkt kvinnosjukvård, för att möta behoven av kunskapshöjning och kunna ta steg mot en jämställd vård, uttrycker Rödgrön ledning. Bild: Jari Välitalo

Du ska inte tro det blir jämställdhet – ifall inte nån sätter fart

Ett av våra fokusområden under 2024 har varit en långsiktigt hållbar vård, där medarbetarna trivs och får arbeta utifrån en ledning som litar till professionen, menar debattörer i Rödgrön ledning.

ANNONS

Det skrev vi förra året, och sen satte vi fart. Idag på internationella kvinnodagen, 15 månader efter att vi tillträtt som regionledning, kan vi konstatera att feministisk regionpolitik gör skillnad på riktigt.

När vi tog över ledningen av Västra Götaland hade vi ett tydligt gemensamt mål i sikte: att med framtidstro och optimism utveckla regionens politik och motverka de ojämlikheter och den könsmaktsordning som vårt samhälle är präglat av.

Ett av våra fokusområden under 2024 har varit en långsiktigt hållbar vård, där medarbetarna trivs och får arbeta utifrån en ledning som litar till professionen. Dessutom tar vi steg mot en förstärkt kvinnosjukvård, för att möta behoven av kunskapshöjning och kunna ta steg mot en jämställd vård, där sjukdomar som i större utsträckning drabbar kvinnor behandlas likvärdigt som andra sjukdomar. Därför har vi under året haft en satsning på förstärkt förlossningsvård, med 25 miljoner per år för 2023, 2024 och 2025.

ANNONS

Vi har också gjort en låglönesatsning som riktade sig till de yrkesgrupper som tjänade under 25 000 kronor/månad före skatt. Det ger resultat! Vi har ökat bemanningen inom kvinnosjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) med 44 fler anställda barnmorskor, sjuksköterskor och undersjuksköterskor sedan 2022, och vi ser att omsättningen av personal minskar. Målet om en barnmorska per födande i regionens förlossningskliniker når vi nu i 85-90 procent av fallen, vilket är en klar ökning.

Vi från politiken har gett förvaltningen i uppdrag att redogöra för vilka områden där det finns omotiverade könsskillnader inom hälso- och sjukvården, och ta fram åtgärder för att uppnå en jämställd hälso- och sjukvård istället. Det gör vi genom att börja inkludera jämställdhetsperspektivet i regionala riktlinjer och i verktyg för bedömning, diagnostisering och förskrivning. Skrivningar om jämställd vård ska konkretiseras även i mer specifika texter och inte bara i övergripande beskrivningar. Så kan vi förändra strukturerna, rutinerna och utveckla vården i vår region med hjälp av feministiska strategier och analyser.

Ett annat uttalat och prioriterat mål har varit att ta krafttag i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Förra året satte vi målet att sänka trösklarna för våldsutsatta att söka vård, och att det behöver finnas rätt kompetens på plats när någon är redo att göra det. Därför har vi avskaffat avgifter för spårsäkring när personer söker vård efter sexuella övergrepp, och nu startar vi även en av Sveriges första mottagningar för personer utsatta för sexuellt våld. Redan i opposition fick vi igenom att chefer ska utbildas för att kunna fråga om våld i medarbetarsamtal och omhänderta det, liksom att alla personal inom hälso- och sjukvård ska fråga alla patienter om de är utsatta för våld, och kunna agera på informationen.

ANNONS

Men feministisk regionpolitik innebär inte bara en mer tillgänglig och jämlik sjukvård. Det omfattar alla områden i vår region, där kulturen präglas av strukturella jämställdhetsproblem, där klimatarbetet drivs i större grad av kvinnor, och där tryggheten i kollektivtrafiken slår hårdare mot kvinnor än män. Under 2023 har vi bland annat tagit fram en analys av kulturpolitiken som visade på tydliga förbättringsområden, där utmaningar finns kring att bland annat förändra synen på maskulinitet, makt och mansdominerade strukturer inom filmscenen, något vi tar med oss och gör verkstad av i 2024 års arbete.

Med den regering som nu styr Sverige ser vi allt tydligare hur klyftorna ökar, diskriminering och rasism normaliseras, och hur klimatkrisen inte tas på allvar. Vi har därför skjutit till extra medel till arbetet med biologisk mångfald, vilket även det visar på hur vi som feministisk ledning tar ansvar för framtiden och för klimatarbetet.

Idag på internationella kvinnodagen samlar vi kraft och mod tillsammans i kampen för att fortsätta arbetet för ett jämställt Västra Götaland.

Rödgrön ledning

Helén Eliasson (S)

Carina Örgård (V)

Madeleine Jonsson (Mp)

ANNONS