Fegt och dåligt rävspel om slussarna

Vid alla byggen finns det personer som agerar för sitt eget intresse.

ANNONS
|

När Uddevallabron skulle byggas för att ge E6 en rakare sträckning fanns även en tunnel som alternativ. De tunga politikerna i Uddevalla, som förordade bro, konstaterade roat att Trafikverket låtit tunnelns ena mynning sticka upp i närheten av en inflytelserik persons bostad medan broalternativet var på betryggande avstånd.

I Trollhättan finns en motsvarighet i form av att norra alternativet går precis i anslutning till en av de Socialdemokratiska kommunalrådens bostad.

Att ta ställning i denna fråga är en risk så kort tid före ett val. Väljarna kan lätt se framför sig en stor slussled som skär av vägen mellan kyrkan och Åkersjö. På samma sätt kan väljarna föreställa sig konsekvenserna för västra Skoftebyn om en kanalled dras där. Att förespråka nollalternativet kan ses som ett smart drag för att inte riskera stöta bort väljare.

ANNONS

Att ducka i frågan fungerar dock bara bra om alternativen är lika dåliga, som till exempel Miljöpartiet säger när de liknar alternativen vid pest och kolera. Efter att ha läst utredningen har jag kommit fram till en helt ny dragning enligt norra alternativet är klart bäst.

För det första är båttransporter det miljövänligaste och billigaste sättet att transportera gods. Att skapa möjlighet att föra upp längre båtar är därför positivt för miljö och näringsliv. Visst är det dyrt, men kostnaden måste slås ut över de 100 år som kanalen byggs för. För det andra så innebär även alternativ syd att kanalen går igenom skyddsvärd natur innan den når Skoftebyn. De negativa konsekvenserna i form av förstörd natur är därför likvärdiga.

För det tredje innebär alternativ syd en väsentligt högre kostnad både i kronor räknat och i form av utsläpp av olika slag under en betydligt längre byggtid. För det fjärde är nollalternativet redan utrett och bortvalt i en förstudie. Det är konstaterat vara en sämre lösning vad än Åkerlund (s) försöker påstå.

Till sist är bygget av slussarna inte bara ett hot utan också en möjlighet. Alternativ nord innebär att området vid Åkersjö renodlas för miljö, kultur- och friluftsupplevelser. Bad är idag förbjudet i Åkersjö av säkerhetsskäl. Frågan är om sjön skulle kunna förvandlas till en frisk och attraktiv badsjö genom att släppa på en väl avvägd mängd vatten, som sedan skulle kunna släppas ut i älven genom ett nytt mindre vattenkraftverk. Det borde utredas!

ANNONS

Att ducka för slussfrågan genom att förespråka ett redan utrett och avfärdat alternativ är både fegt och dumt. Väljarna måste nu fundera över risken att Socialdemokraterna efter valet inte klarar av att förorda alternativ nord på grund av internt hänsynstagande. Väljarna kan dock skicka in sina synpunkter till Trafikverket och på så sätt stödja det alternativ som framstår som bäst. Utnyttja gärna denna möjlighet att göra din röst hörd.

Dag Kihlman

ANNONS