Fungerande transporter runt Vänern är av avgörande betydelse

Vänerregionens näringslivsråd (VNR) är en samverkansgrupp för effektiva transporter i vänerområdet med särskilt fokus på sjöfart. Våra medlemmar utgörs av bland andra skogs- och gruvindustrin, lantbruksnäringen, hamnar och transportörer till lands och till sjöss.

ANNONS

Fungerande transporter till och från vår region runt Vänern är av avgörande betydelse för företagens konkurrenskraft och i förlängningen arbetstillfällen, skatteunderlag och möjligheten att kunna leva i den här delen av landet. Satsningen på nya slussar är därför mycket positiv och välkommen. Med anledning av debatten kring slussarnas dragning igenom Trollhättan vill vi förklara varför nybyggnation i befintlig led, det så kallade nollalternativet, vore förödande för näringslivet uppströms.

I området finns ett flertal industrier som är beroende av sjötransport i sina verksamheter, antingen på grund av godsets storlek och tyngd eller på grund av mängden gods och kravet på en rationell hantering av det. Ett nollalternativ, det vill säga helstopp för sjöfarten under 24 – 60 månader, kommer för dessa företag att få allvarliga följder. Enligt en regionalekonomisk konsekvensanalys utförd av WSP uppgår den ekonomiska skadan av en avvecklad farled till cirka 1400 förlorade arbetstillfällen, ökade transportkostnader för företagen och en femprocentig minskning i värde av den samlade produktionen, detta i Karlstadregionen enbart. Vi tror att stopp av den här omfattningen får liknande effekter. Det är rimligt att förvänta sig omlokalisering av verksamheter till platser med bättre logistikförutsättningar och att framtida satsningar görs på andra platser än i Vänerregionen. De långsiktiga konsekvenserna av detta är svåra att överblicka.

ANNONS

Att skala upp övriga trafikslag för att under stopptiden täcka upp för sjöfarten låter sig inte göras i en handvändning då stora investeringar krävs av privata aktörer, investeringar som man sedan kanske inte har användning för. I praktiken kommer det som blir kvar av de cirka 1,7 miljoner ton som idag går på sjön att tvingas ut på ett vägnät som inte är dimensionerat ens för dagens trafik. Det är ingen vinst vare sig för miljön eller trafiksäkerheten. Vi vet att logistikkedjor ofta är komplexa och att det finns en stor tröghet i att byta upplägg. Därför är det inte troligt att godset kommer tillbaka till sjön när det en gång har lämnat och därmed är också behovet av nya slussar borta.

Vi har stor respekt för att Trollhätteborna värnar sina naturområden och att det är ett stort ingrepp i miljön men vi tror också att nya slussar med rätt gestaltning kan öka attraktiviteten i området och staden för såväl boende som turister om den kringliggande miljön utformas på ett tilltalande sätt.

VNR tar i övrigt inte ställning till farledens dragning igenom Trollhättan men vi är mycket mån om att alla förstår konsekvenserna av nollalternativet och ansvaret man tar på sig när man förespråkar en sådan lösning. Trollhättans identitet är för många av oss uppströms främst två saker; biltillverkaren Saab och slussarna. Saab är numera förpassat till historieböckerna. Låt inte slussarna och den kommersiella sjöfarten gå samma öde till mötes.

ANNONS

Vänerregionens näringslivsråd

genom Jörgen Kock

ANNONS