Hög tid för trygg vård

Kontakt med otaliga läkare och att själv hamna mellan stolarna är vardag i Sverige för många långtidssjuka.

ANNONS
|

Sjukvårdspolitik handlar om att ingen ska behöva vara rädd för framtiden och därför behövs en primärvårdsreform. Den Socialdemokratiska regeringen saknar förslag för hur vården ska moderniseras och få mer fokus på kontinuitet och relationer.

Där fler har invandrat, utbildningsnivån är låg och arbetslösheten högre, där behöver hälsan stärkas som mest. Vi vill därför skapa ett komplement till dagens vårdval, med fokus på patientnära, småskalig vård där storskalig vård har svårt att etableras. Företagartröskeln ska vara låg för engagerade yrkespersoner där det i dag är svårt att få vård. Det ska inte vara nödvändigt att anställa många yrkeskategorier - istället ska läkare och distriktssjuksköterska kunna sluta avtal med dietister, psykologer, fysioterapeuter och vice versa, så att patienterna kan få det stöd de behöver. Det skulle göra skillnad för både landsbygd och förorter.

ANNONS

Framför allt måste läkaren som patienterna känner vid namn bli verklighet för fler. Liberalerna har i mer än 40 år kämpat för en husläkarreform där en självvald, namngiven läkare tar ansvar för och samordnar individens vård. Under 2020 införde Liberalerna och GrönBlå Samverkan reformen med en fast läkarkontakt i Västra Götalandsregionen. Reformen innebär att vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt, en husläkare, får högre ersättning. Redan nu har 85 procent av vårdcentralernas patienter en fast läkarkontakt. Liberalernas ambition är att under den kommande mandatperioden bygga vidare på reformen och fullt ut införa ett husläkarsystem i regionen.

Alla invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver i rätt tid. En väl fungerande primärvård är en förutsättning för att nå dit. Därför måste tillgängligheten till vårdcentralerna stärkas och vi vill att varje invånare får välja en namngiven fast läkarkontakt. Ingen ska hindras att söka vård på annat håll, men för den vardagliga vården ska vi möta ett känt ansikte som känner våra behov och vår medicinska historia. Det i sin tur innebär att varje läkare behöver kunna säkra att bara så många personer listar sig, att de säkert kan få vård av god kvalitet. Staten behöver ta större ansvar för att tillräckligt många specialister utbildas, så att dagens husläkare får fler kollegor. Patientrelationer och arbetsglädje måste tryggas.

ANNONS

Över hela landet ska engagerade och kunniga personer ge god och nära vård, utan att själva slitas ut. Sjukvården ska vara trygg och ge varje människa självbestämmande genom hela livet.

Lars Tysklind (L)

Toppkandidat till regionfullmäktige i norra valkretsen

Lina Nordquist (L)

Riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson

Pär Lundqvist (L)

Regionråd och gruppledare

ANNONS