Kompetensförsörjning är en av Västra Götalandsregionens största utmaningar

Under våra partiers tid i ledning som GrönBlå Samverkan, gjorde vi gemensamt stora satsningar på höjda ersättningar och löner, menar debattörer.

ANNONS
|

Kompetensförsörjning är en av Västra Götalandsregionens största utmaningar, framför allt avseende sjuksköterskor och barnmorskor, men även andra yrkeskategorier. Under våra partiers tid i ledning som GrönBlå Samverkan, gjorde vi gemensamt stora satsningar på höjda ersättningar och löner. Vi höjde OB-ersättningen under nätter och helger och beslutade att avsätta 700 miljoner kronor i en särskild lönesatsning för konkurrenskraftiga och jämställda löner.

Vi riktade också en särskild satsning på höjda grundlöner inom dygnet-runt-vården med fokus på stärkta möjligheter till löneutveckling och ökad lönespridning för att behålla medarbetare, premiera erfarenhet och kontinuitet. Det sistnämnda resulterade i en höjd grundlön om 2000 kronor till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker den 1 maj förra året.

ANNONS

Sedan tidigare är en utvärdering av OB-satsningen gjord som visar på positiva resultat där man i verksamheterna sett att det blivit lättare att bemanna. Under oktober-november gjordes också en utvärdering av satsningen inom dygnet-runt-vården. Trots det korta tidsperspektivet sedan satsningen genomfördes, visar resultatet ändå att den till viss del har haft avsedd positiv effekt hos medarbetarna och cheferna tror att satsningen kommer att öka attraktionskraften framåt.

Av den genomförda enkäten framgår att satsningen upplevs som positiv och välkommen och har gett medarbetarna större incitament att arbeta inom dygnet-runt-vården. Lönen upplevs mer konkurrenskraftig mot andra arbetsgivare och cheferna skriver att medarbetarna känner sig mer uppskattade.

Det finns emellertid fortfarande en utmaning i att kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens, framför allt inom sjukvården och de verksamheter som måste fungera 24 timmar om dygnet.

I den S-ledda ledningens tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen finns en omprioritering av regionstyrelsens medel för att göra en låglönesatsning om 25 miljoner kronor. Det förslag som ligger på bordet tar inte hänsyn till kompetensbrister eller obalanser. Istället fokuserar ledningen på de yrkesgrupper som har en medellön om 26 500 kronor eller lägre.

Alla yrkesgrupper fyller en viktig funktion, men fortsatta satsningar på höjda ersättningar och löner måste göras, men de borde också fortsatt riktas till de yrkeskategorier där det råder brist, samt mot de arbetspass där det är särskilt besvärligt att bemanna. Tyvärr befarar vi att S-ledningens ”låglönesatsning” riskerar att motverka redan gjorda satsningar, genom att incitamenten att ta de tunga passen eller att utbilda sig inom sjukvården bristyrken minskar.

ANNONS

GrönBlå Samverkan

Lars Holmin (M), regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen

Stefan Svensson (KD), regionråd och andre vice ordförande i operative hälso- och sjukvårdsnämnden

Cecilia Andersson (C), regionråd och ledamot i operative hälso- och sjukvårdsnämnden

Pär Lundqvist (L), regionråd och vice ordförande i personalutskottet

ANNONS