Minska klimatpåverkan genom att avfukta och sanera i stället för att riva

Genom att sanera eller avfukta i stället för att riva och bygga nytt vid brand-, mögel- eller vattenskada kan vi minska klimatpåverkan med över 90 procent.

ANNONS
|

Avfuktning och sanering är ett sätt för fastighetsägare, försäkringsbolag och privatpersoner i Västra Götaland att dra sitt strå till stacken för en hållbar framtid. Bygg- och fastighetssektorn står för en dryg femtedel av Sveriges samlade klimatutsläpp. Om vi ska nå Sveriges mål om klimatneutralitet till år 2045 och Parisavtalets mål om en maximal global uppvärmning på 1,5 grad måste den siffran sjunka drastiskt. Ett sätt att minska utsläppen är att vårda det vi har i stället för att riva och bygga nytt. Det gäller inte minst när en byggnad har drabbats av brand-, mögel- eller vattenskada.

När det kommer till skadeservice ser vi att trenden är att byta ut snarare än bevara. När en brand-, mögel- eller vattenskada uppstår är det många som väljer att riva och bygga nytt. Ofta för att det verkar vara den snabbaste och enklaste åtgärden. Det många inte vet är att rivning i de flesta fall kan undvikas genom att sätta in rätt insats så tidigt som möjligt i skadeprocessen. Det minskar dessutom klimatpåverkan drastiskt utan att det för den skull tar längre tid eller blir dyrare.

ANNONS

I våra klimatberäkningar har vi jämfört klimatpåverkan för olika metoder att åtgärda till exempel ett fuktskadat badrum. I ett nyligen utfört projekt användes energisnåla och tystgående avfuktare för att trycktorka de skadade väggytorna via borrade hål i ytskiktet. Jämfört med att totalrenovera lägenheten minskade vi klimatavtrycket med 99,4 procent. Detta trots att även renoveringsalternativet till viss del återanvände befintlig badrumsinredning. Dessutom minskade både kostnaden för att återställa badrummet och den tid som den drabbade familjen behövde bo i en byggarbetsplats.

Fastighetsägare, både kommunala och privata, i Västra Götaland kan minska sitt klimatavtryck och bidra till att vi klarar klimatmålen genom att anlita rätt kompetens så tidigt som möjligt i skadeprocessen för att möjliggöra avfuktning eller sanering i stället för rivning när olyckan är framme. Även försäkringsbolagen har en roll att spela i vilka åtgärder de föreslår i skadeärenden.

När vi pratar om att rädda värden syftar vi både på ekonomiska värden och våra gemensamma värden på vår gemensamma planet. Som saneringsföretag lyckas vi nästan alltid hitta en lösning på de kriser som uppstår till följd av fukt-, mögel och brandskador. Men om vi inte minskar de klimatpåverkande utsläppen snabbt blir konsekvenserna av klimatkrisen för stora för att saneras bort. De värden som då går förlorade är omätbara.

ANNONS

Linus Berg

hållbarhetsansvarig, Ocab

ANNONS