NCCs planer på avfallsdeponi i Näverdraget - en tickande miljöbomb?

NCC har för avsikt att anlägga en deponi (avfallsanläggning) för 1,6 miljoner ton (100 000 ton avfall/år i 16 år) i den gamla bergtäkten i Näverdraget, utanför Vänersborg. Ansökan ligger nu hos, Länsstyrelsen i Västra Götaland.

ANNONS
|

Avfallet kan enligt ansökan innehålla: metaller, sexvärt crom, mineralolja, PAH, PCB, klorerande pesticider, tennorganiska föreningar, bekämpningsmedel. Vatten påverkat av gifterna i deponin rinner bort från täkten via Kattholmsbäcken som rinner ut i Stora Hästefjorden och riskerar även att läcka ut i grundvattnet. För att i slutändan riskera att skada växter, djur och människor.

För att slippa göra en fullständig tillståndsansökan och därigenom klara sig med endast en enklare miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vill NCC dessutom ha möjlighet att lägga till ytterligare typer av avfall senare, med Miljö- och Hälsa Vänersborgs kommun som godkännande myndighet.

Det tänkta förfarandet leder då till att Miljö- och Hälsa som tillsynsmyndighet, också ska ge tillstånd för avfallstyper och därmed kommer granska sig själva. Det är heller inte klarlagt om besluten kommer tas av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden eller av enskild tjänsteman.

ANNONS

Vi menar att om detta överhuvudtaget ska kunna bedömas, måste samtliga tänkta avfallstyper redovisas i den ursprungliga ansökan och inte adderas i efterhand.

I ansökningshandlingarna är tillvägagångssätt och metoder för provtagning allmänt hållet och mycket dåligt beskrivet, både vad gäller provtagning på inkommande lass till deponin såväl som provtagning på utgående lakvatten. Vaga formuleringar som ”vid behov” etcetera, hör inte hemma i ansökningshandlingar för ett så långsiktigt miljöpåverkande projekt som en deponi är.

Sammanfattningsvis: Ansökningshandlingarna är undermåliga på så sätt att de innehåller många ”luckor” och ofullständigt redovisade delar, uppenbara felaktigheter samt formuleringar med alltför stora möjligheter till tolkning.

Detta ärende måste genomlysas och granskas ordentligt! Om inte, riskeras miljögifter spridas i vattendrag, sjöar och slutligen till människor under lång tid framåt.

Vi vädjar därför till Länsstyrelsen Västra Götaland, att hörsamma och noggrant studera de yttranden som inkommit, både från närboende, representanter för fiskevårdsområde samt övriga.

Styrelsen Stora Hästefjordens fiskevårdsområde,

Martin Deréhn markägare, Arne Degermosse markägare

ANNONS