Politiker förda bakom ljuset!

Inför samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har tjänstemännen tagit fram ett beslutsunderlag som inte utrett ett framtida verksamhetsområde i Vänersnäs ordentligt, de har undanhållit relevant information för att få politiker att besluta i en viss riktning.

ANNONS

Tjänstemännen har vinklat informationen så att politiker inte fått reda på de negativa konsekvenser som en tvångsanslutning skulle innebära, utan endast beskrivit de positiva med tvångsanslutning. De har således inte gett rätt förutsättningar för politikerna att fatta ett välgrundat beslut.

Tjänstemän har refererat till en dom från 2014 som är till favör för ett verksamhetsområde, de har dömt ut alla enskilda anläggningar, rakt av, om de är tio år eller äldre (anläggningarna behöver inte lösas in), men de har inte upplyst politiker om dom från mark- och miljödomstolen 2020 (Mål nr. M466-20) där domslutet bland annat säger ” innebär dock inte att tillsynsmyndigheten kan avstå från kravet att i varje enskilt fall göra en individuell bedömning av den aktuella anläggningen”. Domen innebär att åldern på en Va-anläggning inte har betydelse då det är funktionen som avgör, att bevisbördan för att anläggningen ska dömas ut ligger på kommunen och det för varje enskild Va-anläggning.

ANNONS

Tjänstemännen har inte heller tagit upp den senaste domen, från mark och miljööverdomstolen (15 april, 2021) som i sitt domslut skriver ”Även om det är verksamhetsutövaren som ska visa att hans anläggning fungerar tillfredsställande så måste tillsynsmyndigheten kunna ange vilka brister anläggningen har och ange i vart fall tecken på olägenhet som sammantaget kan medföra att anläggningen inte uppfyller dagens krav på rening och därför inte ska få användas.” Tjänstemännen har inte redovisat på vilka grunder de enskilda fastigheterna är upptagna i verksamhetsområdena. Det kommunfullmäktige (KF) krävt i sin återremiss samt i de senaste domarna. Domar som förvaltningen medvetet undanhållit i beslutsunderlaget till politikerna.

Tjänstemännen har inte besvarat remissen från kommunfullmäktige 12 maj 2021 utan helt enkelt ”vinklat” beslutsunderlaget till politikerna. Det kommer troligen bli mycket dyrare att ”klubba igenom” tvångsanslutning då många Vänersnäsare kommer att överklaga beslutet utifrån dagens gällande domar, om KF tar samma beslut! V och MP är emot tvångsanslutning (enda politikern från MP i nämnden var jävig och hade ingen beslutsrätt). Övriga politiker gick emot sina egna på risknivå. Det är valår 2022!

Besviken och arg Vänersnäsare

ANNONS