Stärk äganderätten och gör det enklare att bygga hus på landsbygden

Trots att Sverige internationellt sett är ett väldigt glesbefolkat land så uppges ofta bristen på mark som ett hinder för bostadsbyggandet.

ANNONS

Orsaken är det lapptäcke av strandskydd, riksintressen och naturreservat som ligger som en våt filt över mycket av den mark som skulle kunna utgöra attraktiva boendemiljöer. Det vill vi ändra på. Skriver moderata företrädare.

Tanken bakom såväl strandskydd som riksintressen och naturreservat är god men det är uppenbart att konsekvenserna blivit orimligt stora. Det måste nås en bättre balans mellan intresset av att skydda mark och behovet av bostäder. Därför föreslår vi en rad nya åtgärder för att stärka äganderätten och tillgängliggöra mark för bostadsbyggande.

Utgångspunkten är att den totala arealen som omfattas av restriktioner som hindrar bostadsbyggande ska minska. I de fall mark trots allt omfattas av inskränkningar så ska det genom regelbundna prövningar säkerställas att de är aktuella. De som drabbas ekonomiskt av inskränkningar bör ersättas för det. Därtill bör mark som framgent skyddas också förvaltas bättre, så att de värden som ligger till grund för skyddet verkligen bevaras och i bästa fall utvecklas.

ANNONS

Strandskydd. Vi föreslår att det generella strandskyddet avskaffas och att kommunerna istället får möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där 50 eller 100 meter strandskydd ska gälla. Därtill bör utredas hur privata markägare vid inskränkningar framgent kan ersättas för den värdeminskning strandskyddet ger upphov till.

Riksintressen. De riksintressen som inte uttrycks i lag bör endast vara giltiga under en viss tid och därefter förfalla. Om inte myndigheten som gjort anspråk på riksintresset på nytt ansöker om att området även fortsatt ska vara ett riksintresse, i sådant fall förlängs tidsfristen ytterligare en period.

Naturreservat. Aktualiteten av naturreservat bör likt för riksintressen säkras genom att de löper under en begränsad tid och att ansökan sedan behöver göras på nytt. Idag behöver de kommuner och länsstyrelser som inrättar naturreservat ersätta markägaren, det är bra. Idag kan kommuner dock få ersättning från staten på upp till 50 procent av markersättningen när de inrättar naturreservat, det tycker vi är fel. Kommunerna bör själva stå kostnaden fullt ut för de naturreservat de inrättar.

Äganderätten behöver stärkas och bostadsbyggandet underlättas. Samtidigt som områden som anses särskilt skyddsvärda bör skyddas och förvaltas bättre.

Carl-Oskar Bohlin,

bostadspolitisk talesperson Moderaterna

John Widegren,

landsbygdspolitisk talesperson Moderaterna

Camilla Waltersson Grönvall,

riksdagsledamot (M) Västra Götalands län

Johan Hultberg,

riksdagsledamot (M), Västra Götalands län

ANNONS