Vårt ansvar är att se till Trollhättans bästa i slussfrågan

Det är drygt 100 år sedan det senast byggdes slussar i Trollhättan. De slussar som då byggdes har varit av stor betydelse för såväl Trollhättan som Vänersjöfarten.

ANNONS
|

Slussarna, såväl de gamla som de nyare, och området runt dessa hör till ett av de populäraste turistmålen i landet, med över 100000 besökare varje år. Det, i sin tur, betyder viktiga inkomster för besöksnäringen i och runt Trollhättan. För Trollhätteborna kan slussområdets värde för rekreation inte överskattas. Detta är viktiga faktorer att väga in när staden nu står inför att nya slussar ska byggas.

För oss som folkvalda i Trollhättan är det Trollhätteborna och stadens bästa som måste stå i fokus. Det är vårt uppdrag och ansvar. Det är utifrån detta vi ska fatta vårt beslut, inte vad som är billigast eller enklast för Trafikverket. Inte heller väger Sjöfartsverkets önskemål tyngre.

ANNONS

Vilket beslut som än fattas i slutändan kommer det att få stora konsekvenser för staden; inte bara nu, utan för all framtid. Därför måste varje sten vändas, alla alternativ utredas till fullo och konsekvenser vägas in i minsta detalj. Där är vi inte, anser vi socialdemokrater.

Grunderna för en breddning i den storlek som nu föreslås är inte heller klarlagd; rederierna är påtagligt tveksamma till att så stora fartyg som planeras för verkligen kommer att sättas i trafik på Göta älv. Inte heller vet vi om hamnarna i Vänern klarar av att ta emot dessa större fartyg som Sjöfartsverket anser ska komma. Dessa hamnar måste i så fall grävas ut och byggas om. Är berörda kommuner redo att göra det, och ta den enorma kostnad som följer med det? Det har vi inga svar på.

De två alternativ som Trafikverket nu presenterat – det norra via Västergärdet och det södra via Skoftebyn – saknar de perspektiv som vi efterlyser. De gör stora inbrott i såväl oersättlig kulturmiljö som människors boende och livsförutsättningar. Det är dessutom fortfarande oklart vilka följder båda dessa alternativ får för centrala staden: Måste stora delar av Österlånggatan tas i anspråk när kanalen ska breddas? Måste klaffbron byggas om (en kostnad som då helt hamnar på stadens konto) och ryker även Strandgatan eller Spikön? Och hur kommer framtida behov av ökad avtappning av Vänern, till följd av klimatförändringar, att påverka strömmarna och en breddad kanal. Det är frågor som i dagsläget inte har några klara svar, och det duger inte! Som politiker måste vi veta innan vi kan fatta ett planbeslut, som är den enda åtgärd staden har för att säga bu eller bä till slussarnas utbyggnad, i en fråga som får konsekvenser för staden och dess invånare för all framtid.

ANNONS

Mot denna bakgrund kommer Socialdemokraterna i Trollhättan kräva att ”nollalternativet”, alltså ombyggnad av befintliga slussar utreds bättre. Det är det alternativ där konsekvenserna i slussområdet och Trollhättan minimeras. Vi vill också att följderna av en breddning i centrala staden klarläggs och se en konsekvensutredning för Vänerhamnarna. Innan så sker är vi inte redo att ställa oss bakom något alternativ.

Paul Åkerlund (S)

För Socialdemokraterna i Trollhättan

ANNONS