Vårt beslut kan givetvis överklagas

Replik Svar på "Stridsberg & Biörck fabriksbyggnadernas renovering".

ANNONS

Vi i Samhällsbyggnadsnämnden har ett myndighetsansvar som bevakas av länsstyrelsen. Samma länsstyrelse har även ett statligt ansvar för kulturmiljöer och har kommit med synpunkter på detaljplanerna på gamla Stridsbergområdet. Gällande filfabriken har vi följande att ta hänsyn till:

“För det aktuella området gäller en detaljplan antagen av kommunfullmäktige som vann laga kraft 2020-07-15. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av bostäder och verksamheter i en ny stadsdel samt att skydda den unika kulturmiljön som finns i området, byggnaderna som på ett tydligt sätt visar Trollhättans industriarv.

De kvarvarande kulturhistoriskt och industrihistoriskt värdefulla byggnaderna har belagts med flera skydds- och varsamhetsbestämmelser och för filfabrikens fönster gäller följande:

ANNONS

Skyddsbestämmelse: q2 - Befintliga fönster med gjutjärnsbågar ska bevaras och får ej förändras. Underhåll ska ske med ursprungliga tekniker och material.

Varsamhetsbestämmelse: k1 - Nya fönster ska utformas likt ursprungligt vad gäller utformning, indelning, material, proportioner och kulör.”

Dessa skydds- och varsamhetsbestämmelser är så detaljerade att en enig nämnd bedömde att om vi skulle fatta ett beslut som inte uppfyller dessa inte skulle hålla för ett överklagande utifrån gällande praxis. En kommun kan fråntas sin rätt att fatta beslut av länsstyrelsen om man är för generös i sin tolkning av planer och regler. Vårt beslut kan givetvis överklagas.

Mikael Sundström (S)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden Trollhättan

ANNONS