Velanda skola är mycket uppskattad

Har tagit del av utbildningsförvaltningens förslag. En spontan fråga är varför den är under denna förvaltning då den är av mer sociokulturell och integrationskaraktär än utbildning och barns kunskapsutveckling.

ANNONS
|

Förslaget i sig brister på ett antal punkter, tillräckligt många för ett underlag för återremiss som enda tänkbara beslut. Att sjösätta ett sociokulturellt experiment som omfattar en hel stad kan bara anses som ett ogenomtänkt förslag och behöver omarbetas betänkligt med sans, balans och evidensbaserade fakta. I förslaget framgår analyser och en konsekvensbeskrivning på en ovetenskaplig och oempirisk nivå som har mer att önska.

Förslag: 1) låt landsbygdens skolor vara orörda. 2) Om ett sociokulturellt och integrationsexperiment måste genomföras så måste en småskalighet råda. Verktyg, metoder, målsättningar måste vara dels tydliga och mätbara. Självklart ska projektet utvärderas och analyseras innan det införs i sin helhet, enligt nuvarande förslag. 3) Skicka förslaget på återremiss och med en tydligare målsättning än jämlikhet, där i en verklighet lika utfall är ett förmodat och önskat mål.

ANNONS

4) Det vore önskvärt om förvaltningen kunde precisera vilken pedagogik som menas i förslaget. Undertecknad kan läsa sig till Vygotskys teorier, saknas gör exempelvis, Piagets teorier. Två helt olika pedagogiska teoribildningar. I den första en utgångspunkt i det kollektiva och sociala/ kulturella kunskapsutvecklandet för elever och i den sistnämnda elevers kunskapsutvecklande baserat på erfarenhet, ålder och uppnådd kunskap.

Vilken pedagogik ska råda inom förvaltningen i en framtid? Har förvaltningen evidensbaserade fakta att presentera som visar överlag lyckade resultat baserade på vald pedagogik och i praktiskt genomförda socialkulturella experiment i vårt län i övrigt? Låt landsbygden få vara levande. Ett bra sätt att underlätta för detta är låta våra barn få utvecklas och nå nya kunskaper i en trygg miljö, nära samhället. Låt barn som vill lära sig, som är vetgiriga och behöver studiero samt en god arbetsmiljö i sin skola få denna barndom. Detta har Trollhättans stad råd med, det vi inte har råd med är krackelerade socialkulturella experiment, något vi i dag har tillräckliga erfarenheter av i vår stad.

Peter Kadergran MED-Trollhättan

ANNONS