Räddningsinsats. Varje år inträffar flera olyckor med dödlig utgång på arbetsplatser runt om i Sverige. Samtidigt utsätts tusentals människor för allvarlig negativ stress.
Räddningsinsats. Varje år inträffar flera olyckor med dödlig utgång på arbetsplatser runt om i Sverige. Samtidigt utsätts tusentals människor för allvarlig negativ stress. Bild: Pontus Lundahl/TT

Linnea Hylén: Ingen ska behöva dö på jobbet

Sverige är på många sätt ett föregångsland vad gäller rättvisa arbetsvillkor, jämställdhet på arbetsmarknaden och säkerhetskultur i arbetslivet. Ändå dör varje år 3 000 svenskar i förtid på grund av sitt jobb.

ANNONS
|

Månadsskiftet april-maj karaktäriseras av Valborgs- och första majfirande men ett par dagar tidigare, den 28 april, infaller Internationella arbetsmiljödagen. En dag som passerar utan uppmärksamhet på de flesta håll, men som borde lyftas fram betydligt mer.

Varje år dör mellan 30 och 50 personer av arbetsplatsolyckor - bara i Sverige. Arbetsmiljöverkets siffror pekar också på att 3 000 svenskar årligen dör i förtid på grund av skador eller sjukdomar orsakade av bristande arbetsmiljö. Det kan handla om stress, mobbning, hög arbetsbelastning, damm, avfall eller skiftarbete. Ohälsosamma miljöer eller villkor vilka leder till att individen blir fysiskt eller psykiskt sjuk. Skillnaderna är särskilt tydliga mellan män och kvinnor. Män dör oftare av allvarliga arbetsplatsolyckor medan kvinnor drabbas och avlider av arbetsrelaterade sjukdomar som ett resultat av för hög arbetsbelastning.

ANNONS

I Arbetsmiljöverkets årliga undersökning uppgav var tredje sysselsatt svensk att de haft besvär av sitt arbete det senaste året. Siffrorna indikerar också att stressproblematiken kommer öka framöver, vilket innebär att fler kommer att dö om inte utvecklingen stoppas.

Personalens mående blir därefter, med risk för olyckor, sjukdomar och förtida död

Ett samband i Arbetsmiljöverkets rapport sticker ut. Nämligen kopplingen mellan mobbning och självmordsförsök. Var tionde arbetstagare blir idag mobbad på sin arbetsplats. “En del självmord i Sverige beror på att man kränks eller mobbas på sitt jobb. Sambandet mellan kränkande särbehandling och självmord har stärkts” förklarar professorn och rapportförfattaren Bengt Järvholm, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet (23/3). Arbetsmiljöverket lyfter även flera studier som visar på samband mellan självmord, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Ökad risk för suicid behöver dock inte nödvändigtvis vara kopplad till mobbning eller kränkningar. Även en ohälsosam arbetsbelastning med höga krav och liten egenkontroll kan också öka risken för självmord. Den psykosociala arbetsmiljön, från organisation till ledarskap, spelar en mycket stor roll i hur väl en arbetsplats fungerar, eller inte fungerar. Personalens mående blir därefter, med risk för olyckor, sjukdomar och förtida död, om inte åtgärder vidtas i tid.

Utvecklingen går i dag åt fel håll och det är tydligt att arbetsgivarna kan göra mer. Det handlar framförallt om att chefer och ledning ska känna till och motverka riskfaktorer såsom stress, osund psykosocial arbetsmiljö, buller, avgaser och fysiskt tungt arbete.

ANNONS

Samtidigt är risken för konsekvenser för den arbetsgivare som struntar i sina anställdas hälsa relativt liten. Mindre än var tionde dödsolycka har lett till rättslig påföljd för arbetsgivaren, enligt tidningen Arbetets undersökning (23/1). De senaste fem åren (2017-2021) har 220 personer dött på sin arbetsplats. I enbart 16 av fallen har arbetsgivaren tilldömts ansvar.

De är tydligt rättsliga incitamenten för att bedriva ett bättre förebyggande arbetsmiljöarbete måste bli starkare. Det måste även på andra sätt bli tydligare och fler konsekvenser för de arbetsgivare som nedprioriterar arbetsmiljön.

Uppenbarligen är både risken för påföljd och påföljden i sig för låg när så många arbetstagare dör och så få arbetsgivare faktiskt döms för de arbetsplatsolyckor som inträffar.

ANNONS