Mellerud ska växa med 250 nya bostäder i riktning mot Vänern

Visionen är 250 nya bostäder i Sjöskogen, ett område mellan Vita Sannar och Sunnanå.
Det kan bli fråga om höghus med utsikt över Vänern, flerbostadshus, sjönära villor, skola samt en turist- och konferensanläggning. För Melleruds kommun är det en historiskt stor satsning mot målet att bli 11 000 invånare 2030.

ANNONS
|

– Detta är den första stora strukturerade bostadssatsningen på 50 år och kan jämföras med byggboomen när de östra delarna av tätorten växte fram, säger kart/GIS ingenjör Jonas Söderqvist.

Den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen har nyligen ställts ut för samråd. Fram till den elfte november går det att lämna in synpunkter på förslaget.

Bild: Google

Det handlar om ett stort område, som begränsas av Ängenäs/Sunnanå golfbana i väster, Sunnanå hamn i norr och Vita Sannar i söder. Syftet är att Sjöskogen ska bli en naturlig del av tätorten och kopplas ihop med Vänerkusten. Genom att bygga i öst-västlig riktning kan Sunnanå och Örnudden/Vita Sannar kopplas ihop med tätorten på ett naturligt sätt.

ANNONS

Etappvis utbyggnad och ny skola

Bygget av bostäder ska ske etappvis med tidigast byggstart 2026. I en första etapp handlar det om flerbostadshus i ett område nära Sunnanå hamn, där tanken är att boende ska få utsikt över Vänern. Området kallas B1 (se karta) i den fördjupade översiktsplanen och där blir det även möjligt att bygga villor och parhus/radhus.

I anslutning till detta område skissas det på en ny förskola, eller skola, när ett sådant behov uppstår. Fördelarna är närheten till naturen men säkra skolvägar och en gång- och cykelväg måste byggas nära de befintliga vägarna innan en skola kan öppnas.

Höghus med utsikt över Vänern

I den första etappen planeras ytterligare ett bostadsområde, som kallas B2 på kartan. Det ligger direkt öster om det nya bostadsområdet på Ängenäs med väg 2178 som avgränsning. Tanken är att få en naturlig koppling till samhället och flera typer av hus kan bli aktuella här, både flerbostadshus och småhus.

Det tilltänkta bostadsområdet ligger på en liten höjd och här har politiker och tjänstemän i olika workshops luftat tanken på lite högre flerbostadshus så att utsikten över omgivningarna kan tas tillvara.

– Ska vi vara realistiska är tre till fyra våningar en rimlig höjd. I workshops har det även förts diskussioner om att ha blandad bebyggelse inom samma områden. Då kan äldre personer flytta från sin villa till en lägenhet och bo kvar i samma område där de trivs, säger Jonas Söderqvist.

ANNONS

Ny genomfartsväg

Etapp två består av två bostadsområden, det ena kallas B3 och ligger i anslutning till B2, i östlig riktning mot Vita Sannar. Här planeras det för uteslutande villabebyggelse på större tomter.

”Det är en fortsatt utveckling av Ängenäs, som en del i etapp två för att knyta samman tätorten än mer med Örnudden och Vita Sannar” står det i samrådshandlingarna.

Det andra området, B4, ligger längre norrut mot Sunnanå hamn och gränsar till den tänkta skolan vid Sunnanå. Här föreslås olika boendeformer som mindre flerbostadshus, villor, samt radhus/parhus.

Området är beroende av att det byggs en genomfartsväg, samt gång- och cykelväg. Den nya genomfartsvägen ska gå genom bostadsområdena i nordlig riktning.

Dyrare tomter i sjönära lägen

När det är dags för den tredje etappen får vi förflytta oss i sydostlig riktning, nästan fram till Vita Sandars Camping. Område B5 på kartan ligger huvudsakligen inom strandskyddat område, nära Örnudden, där kommunen och privata markägare har ett 20-tal tomter till salu.

I område B5 planeras villor på större tomter med insprängda naturstråk.

”Området kan utvecklas som en etapp tre när befintliga tomter inom Örnudden och Sunnanå hamn är bebyggda och en efterfrågan på tomter i strandnära lägen finns”, står det i samrådshandlingarna.

Etappen ligger därmed långt fram i tiden eftersom hela Örnudden ska bebyggas först.

ANNONS

Intresset för Örnudden har ökat

Jonas Söderqvist är ändå förvånad över intresset för Örnudden eftersom det är en helt annan prisbild med tomtpriser på runt 800 000 kronor för de mest attraktiva lägena.

– Kommunen har sålt några tomter via mäklare och även privata markägare har sålt tomter, säger Jonas Söderqvist.

Nu närmar sig slutet på utbyggnaden av Sjöskogen. Den sista bostadsetappen heter B6 på kartan. Enligt Jonas Söderqvist är det andra förutsättningar för byggnation där.

– Här blir det spridd bebyggelse med friliggande hus. Alla de övriga bostadsområdena i Sjöskogen kräver att vi efter den fördjupade översiktsplanen tar fram detaljplaner. Men det här är ett friare och luftigare område där det troligen kan räcka med att söka förhandsbesked och bygglov.

Turist- och konferensanläggning

Mellan den planerade bostadsbebyggelsen och Vänern finns ett stort naturområde som i huvudsak ska bevaras. Sammanhängande grönstråk ska skyddas och sjöskogsleden och andra stigar samt ytor för friluftsliv ska stärkas.

Inom den fördjupade översiktsplanen planeras det för en turist- och konferensanläggning vid det gamla hamnområdet i Sunnanå.

– Idag är Sunnanå hamn främst avsedd för bostadsbebyggelse och en tanke med anläggningen är att utveckla hamnområdet som besöksmål.

Målet är 11 000 invånare år 2030

Ett uttalat mål är att exploateringen av Sjöskogen kan bidra till att nå kommunens befolkningsmål att bli 11 000 invånare 2030. Totalt anges det vara rimligt att bygga 250 bostäder inom planområdet. Men det finns inga uppgifter om antalet bostäder inom respektive område. Det är en medveten strategi, enligt Jonas Söderqvist.

ANNONS

– Att låsa fast oss kan skapa diskussioner om vilket antal bostäder det ska vara inom respektive område, då tycker vi det är bättre att beskriva vilken bebyggelsestruktur vi vill se. Dessutom är det flera stora områden och vi vill inte ta oss vatten över huvudet och planera en massa bostäder som ingen vill bygga.

”Kommunen vågar tro på sig själv”

Den fördjupade översiktsplanen innehåller många intressen och vissa kan verka motstridiga, där ett utvecklat friluftsliv kan krocka med allmänintresset att bygga bostäder i attraktiva och natursköna områden. Dessutom är frågan om strandskydd en brännande fråga.

– Jag tycker att vi har hittat en bra balans mellan olika intressen. Det är en väldigt stor satsning kommunen gör under lång tid för att öka sin attraktionskraft. Kommunen visar genom detta att den vågar tro på sig själv, trots att det finns utmaningar som en åldrande befolkning och tuffa ekonomiska villkor. En välgrundad framtidstro smittar av sig och det är den vi vill förmedla i den här planen, säger Jonas Söderqvist.

När samrådstiden gått ut i november bearbetas synpunkterna som lämnas in och därefter ställs det nya omarbetade förslaget ut för granskning.

När den är avslutad sker slutjusteringar innan den fördjupade översiktsplanen antas av politikerna. Det beräknas tidigast ske hösten 2024 i kommunfullmäktige.

ANNONS

Sjöskogen i siffror

Totala antalet bostäder: 250

Planområdet är cirka 330 hektar stort.

Natur- och friluftsområdena beräknas bli 130 hektar.

Skolverksamheten planeras uppta 1,5 hektar.

Omkring 20 hektar krävs för besöksanläggningen.

ANNONS