Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Planeras för parkeringshus vid resecentrum

Ett parkeringshus vid resecentrum kan bli verklighet i framtiden, när kommunen tar fram en ny detaljplan för området runt Melleruds resecentrum. Syftet med förslaget är att skapa ett område som är bättre anpassat för dagens och framtidens behov. Fyra kulturhistoriskt värdefulla byggnader föreslås få skyddsstatus.

Området runt resecentrum och järnvägsstationen omfattas av flera befintliga stads- och detaljplaner från 1924–1992. Därför finns det ett stort behov av att ta fram en plan som är bättre anpassad till moderna behov och krav.

”Förutsättningar för att möjliggöra ett attraktivt och välfungerande centrum ska särskilt beaktas i planen,” står det i planförslaget.

– Huvudfokus är att upprätta en detaljplan efter de verksamheter som i dag finns inom området och förbereda för framtida behov. Så det är inga omedelbara utbyggnadsplaner som provocerat fram planarbetet, betonar kart-/gis-ingenjör Jonas Söderqvist.

Parkeringshus med terrass

En stor förändring som kan bli aktuell i framtiden är bygget av ett parkeringshus på den nuvarande pendelparkeringen vid resecentrum. Det finns inga politiska beslut tagna i frågan men planen öppnar upp för den möjligheten.

– Saken har utretts och planförslaget medger ett parkeringshus i tre våningar, där tredje våningen utgörs av en terrass utan tak. Det finns en höjdbegränsning för att inte skymma sikten för det tidigare järnvägshotellet.

Under samrådstiden, som tog slut den sista augusti, framkom bland annat synpunkter på Kyrkogatan, som anses smal och inte tillräckligt säker för gående och cyklister.

– Många tycker vägen är för smal men det finns utrymme för att bredda den. Och det måste fungera att ta sig trafiksäkert till resecentrum så att fler kan nyttja kollektiva trafiksätt. Men Trafikverket är väghållare och äger frågan, så det är inte helt enkelt.

Centrumverksamhet

I kommunstyrelsens yttrande framhålls att centrumverksamhet utan begränsningar ska få bedrivas inom planområdet, samt att byggnation av parkeringshus för pendlare och anställda medges.

Vid Bergs ska det enligt planförslaget även bli tillåtet att bedriva verksamhet som inte har med vård att göra. Bild: Sven-Gunnar Svensson
Vid Bergs ska det enligt planförslaget även bli tillåtet att bedriva verksamhet som inte har med vård att göra. Bild: Sven-Gunnar Svensson

Socialnämnden hyr i dagsläget lokaler och bedriver verksamhet vid Bergs och resecentrum. I remissvaret framhålls förutsättningar för att fortsätta ha verksamhet samt möjlighet till kontor i dessa områden, med bra tillgänglighet.

De synpunkter som kommit in ska sammanställas och därefter ställs planen ut igen i ett så kallat granskningsförfarande. Innan dess måste två utredningar göras. Dels en dagvattenutredning, dels en miljöteknisk markundersökning för att identifiera och avgränsa eventuella förorenade områden. Det kan bli aktuellt med ytterligare utredningar beroende på vad som framkommit i samrådet.

PFAS-föroreningar kan finnas

Enligt en miljöhistorisk utredning som gjordes 2021 har Trafikverket vid tidigare undersökningar upptäckt föroreningar på bangården inom fem delområden. Tre av dessa gränsar till planområdet och ett område ligger inom planområdet (det gamla lokstallet).

Räddningstjänsten har haft en brandövningsplats på fastigheten Mellerud 2:3 1987–1997 och vid Trafikverkets undersökning fann man miljögifter.

”Följaktligen finns det risk för PFAS-föroreningar inom fastigheten. Direkt väster om samma fastighet finns två objekt med stor, respektive måttlig risk för föroreningar.”

Smutsigt under kemtvätt

Det handlar om den gamla tegelbyggnaden, strax nordväst om brandstationen, där det låg en kemtvätt som använde klorerade lösningsmedel.

– Detta är inget hinder vid framtagandet av detaljplanen men det måste tas nya prover för att vi ska veta hur stort det förorenade området är så att vi vet hur eventuella miljögifter ska hanteras i detaljplanen, säger Jonas Söderqvist.

Han bedömer att den miljötekniska markundersökningen kan ske i höst men vågar inte uppskatta hur lång tid det tar att få den färdig.

– Men båda utredningarna måste vara klara innan planen kan ställas ut för granskning.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Det finns fyra byggnader inom området som är kulturhistoriskt värdefulla, och de föreslås få ett skydd mot rivning och förvanskning, samt att de ska underhållas på ett sätt så att dess kulturhistoriska värden bevaras.

Det handlar om Bergs före detta sjukhem, som anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde i egenskap av äldre institutionsbyggnader.

– Enligt nuvarande plan får bara vård utföras på Bergs men användningsområdet föreslås breddas till att även ha bostäder, kontor, restaurang, frisör eller annan centrumverksamhet. Det ska bli mer flexibelt, helt enkelt. Dalslands miljö- och energikontor finns redan på Bergs så vi vill även att befintlig verksamhet ska bli planenlig, säger Jonas Söderqvist.

”Återfått ett mer ursprungligt utseende”

Byggnad nummer två är stationsbyggnaden, som anses ha ett ”ovärderligt lokalhistoriskt värde”, då den speglar det tidigare industriella skede som låg till grund för ortens stora utveckling. Även där är det så att kommunal verksamhet bedrivs på andra våningen.

Stationshuset är en av de fyra byggnader som föreslås få skyddstatus. Bild: Sven-Gunnar Svensson
Stationshuset är en av de fyra byggnader som föreslås få skyddstatus. Bild: Sven-Gunnar Svensson

I anslutning till Melleruds station ligger det före detta järnvägshotellet som byggdes strax efter stationen. För några år sedan renoverades byggnaden, som då återfick sitt ursprungliga och tidstypiska utseende.

– Det före detta järnvägshotellet är ett bra exempel på en byggnad som tidigare varit sönderrenoverad men som efter en restaurering exteriört återfått ett mer ursprungligt utseende. Fastigheten är en viktig del i Melleruds historia och i en plan får den ett skydd.

Lokstallet

Slutligen omnämns lokstallet som en särskilt viktig byggnad att bevara. Det byggdes 1878 och är en av köpingens äldsta byggnader, dock har vissa förändringar skett utvändigt.

Lokstallet byggdes 1878 och är en av Melleruds äldsta byggnader. Bild: Sven-Gunnar Svenssonttela
Lokstallet byggdes 1878 och är en av Melleruds äldsta byggnader. Bild: Sven-Gunnar Svenssonttela

”Trots de exteriöra förändringarna har lokstallet ett för Mellerud ovärderligt historiskt och kulturhistoriskt värde eftersom det är intimt förknippat med stationssamhällets och sedermera köpingens födelse,” står det i planförslaget.