Säpo tror på ny terrorlag

Säpo bedömer att en ny lag som straffar deltagande i en terroristorganisation kan få stor effekt. Lagen tros kunna leda till ett stort antal fler terrorutredningar.

ANNONS

Regeringen siktar på att skärpa terroristlagstiftningen genom att bland annat kriminalisera deltagande i en terroristorganisation. Utredningsförslaget har nu varit ute på remiss.

Säkerhetspolisen, Säpo, räknar med att lagen gör det lättare att lagföra terrorresenärer. I dag måste polis och åklagare bevisa att en person som reser till Syrien för att stödja IS har som syfte att begå brott och inte utföra till exempel socialt eller humanitärt arbete för terroristorganisationen. Säpo bedömer även att den nya lagen kan få effekt när det gäller andra brott med terroranknytning, såsom offentlig uppmaning till och finansiering av terrorism.

Mer resurser behövs

"Även när det gäller personer som befinner sig i Sverige och som öppet deklarerar sitt medlemskap i en terroristorganisation bedöms det nya lagförslaget få effekt", står det i remissyttrande.

ANNONS

Säpo uppskattar att lagen skulle kunna leda till ett stort antal tillkommande förundersökningar per år. För att klara av den ökade arbetsbördan vill man ha en resursförstärkning på 40 miljoner kronor.

Däremot är det, enligt Säpo, inte säkert att det bir lättare att komma åt personer som befinner sig i konfliktzoner och bedöms vara aktiva i olika terroristorganisationer, eftersom det är svårt att inhämta rättssäker bevisning i sådana länder.

Trots att Säpo välkomnar lagförslaget vill man dock vänta med att införa det tills man får rätt att ta del av signalspaningsunderrättelser även när en förundersökning inletts. En sådan lagändring är på gång.

"Straffri zon"

Även Ekobrottsmyndigheten stödjer lagförslaget om att kriminalisera deltagande i en terroristorganisation. Man varnar för att Sverige riskerar att uppfattas som "en straffri zon för terrorister" om inte ett deltagandebrott införs.

Åklagarmyndigheten skriver i sitt remissvar att den nya lagen framstår som "nödvändig för att Sverige på ett effektivt sätt och i nivå med övriga länder i Europa ska kunna bekämpa terrorism".

En invändning mot den nya lagen är att den skulle kunna strida mot föreningsfriheten som är grundlagsskyddad. Åklagarmyndigheten skriver dock att föreningsfriheten i ett demokratiskt samhälle rimligtvis inte kan omfatta terroristorganisationer.

Humanitärt stöd straffas?

Svea hovrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge tillstyrker förslaget. Svea hovrätt betonar att när lagen tillämpas så är det viktigt att det inte är medlemskap som sådant som straffas, utan deltagande som syftar till att upprätthålla och stärka terrororganisationer.

ANNONS

Försvarsmakten skriver att personer som under en väpnad konflikt hjälper till med sjukvård och annat humanitärt stöd till en terroristorganisation kan komma att straffas, vilket kan vara otillåtet enligt internationell humanitär rätt.

Röda korset kommer med ett liknande påpekande och efterlyser en tydligare problematisering i regeringens kommande proposition när det gäller att straffa deltagande i en humanitär del av en terroristorganisation. "I vissa situationer är dessa organisationer de enda som har möjlighet att bedriva humanitärt arbete i ett område.", står det i remissyttrandet.

TT

Fakta: Lagförslaget

Att delta i en terrororganisations verksamhet ska vara straffbart.

Straffet ska vara fängelse i högst två år eller vid grovt brott sex år.

Även försök att delta i verksamheten ska vara straffbart.

Ringa fall ska inte straffas.

Terroristorganisation definieras som en sammanslutning av personer som begår straffbara terrorismhandlingar.

Även samröre med terroristorganisation bör kriminaliseras.

Samröre kan handla om att upplåta mark, lokal, transportmedel eller sälja explosiva varor eller annan utrustning.

Källa: Ds 2017:62

ANNONS