Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Platsbrist. Det är trångt på skolorna i Vänersborg. Nu föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att en ny skola ska byggas på Holmängen.

Ny skola kan byggas på Holmängen

Ett växande elevantal och trånga skollokaler gör att Vänersborg nu behöver en ny grundskola. Det anser barn- och utbildningsförvaltningen som efter en utredning föreslår ett nybygge på Holmängen.

De senaste åren har antalet elever på bland annat Norra skolan ökat kraftigt. För att klara dagens elevantal på 295 elever har skolans lokaler kompletterats med inhyrda moduler. Men elevantalet i centrala Vänersborg förväntas öka ytterligare framöver.

I juni beslutade därför barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utreda om en ny skola kan byggas på Holmängen. Man skulle också undersöka möjligheterna att renovera Norra skolan till en tvåparallellig F-6 skola med fler elever i varje klass.

– Elevantalet är redan högt och vi behöver fler skolplatser. Förtätningarna utifrån de senaste årens elevökningar på de centrala skolorna gör att skolorna är enormt trångbodda och lokalerna är underdimensionerade, säger förvaltningschef Anne-Len Kriewitz efter att förvaltningen nu presenterat resultatet av utredningarna.

Utredningen gällande Norra skolan visar att skolan i så fall behöver rymma totalt 350 elever. De nuvarande lokalerna och skolgårdsytan är inte tillräckliga och det saknas möjligheter till utbyggnad.

Förvaltningen gör bedömningen att det är nödvändigt att bygga en ny F-6 skola med tre klasser i varje årskurs på Holmängen, för att avlasta befintliga skolor och för att skapa nya platser. Totalt är ytan beräknad efter 450 elever, med möjlighet till fler. Den tomt som anses bäst lämpad ligger i närheten av Kilgatan, intill Regionarkivet.

– Holmängen ligger bra till med närhet till gångvägar och det finns planer på en gångtunnel under järnvägen från Torpa- och Mariedalsområdet, säger Anne-Len Kriewitz.

Tanken är alltså att den nya skolan även skulle kunna ta emot elevökningen från närområdena runt Tärnan och Mariedalsskolan.

Men en placering av en grundskola på den aktuella tomten kräver en detaljplaneändring av området. Marken är i dagsläget planlagd för småindustri, handel och kontor. Däremot finns ytterligare en detaljplan för Holmängen som kan vara lämplig för förskoleverksamhet.

I sitt tjänsteutlåtande föreslår förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ansöka om ändring av detaljplanen, så att en skola ska kunna tillåtas. Förvaltningen anser också att man bör fortsättar utreda hur Norra skolan kan anpassas, i samband med en eventuell projektering av den nya skolan.

Barn- och utbildningsnämnden ska besluta i ärendet den 12 december.