TTELA och biblioteken samverkar i demokratiprojekt

Under valåret kommer TTELA samarbeta med biblioteken i Vänersborg – för att stärka den lokala demokratin.
– Det är ett viktigt projekt som vi är hedrade att vara en del av, säger Cecilia Frisk, chefredaktör och ansvarig utgivare på TTELA.

ANNONS

Under 2022 kommer TTELA samverka med biblioteken i Vänersborg för att nå ut till nya väljare inför höstens val. Det sker genom ett projekt från Lindholmen science park, avdelningen Medier & Demokrati, i Göteborg.

Det huvudsakliga syftet är att stärka den lokala demokratin – vilket bland annat ska ske genom att utveckla invånarnas medie- och informationskunnighet.

– Det är främst en satsning för att nå ut till förstagångsväljare. Dels unga, dels nyblivna invånare som röstar för första gången i Sverige, säger Cecilia Frisk, chefredaktör och ansvarig utgivare på TTELA.

Enligt henne är en av de största utmaningarna att nå fram. Utmaningar som kan se olika ut beroende på vilken av de huvudsakliga målgrupperna det gäller.

ANNONS

– Många har kanske inte samma erfarenhet av yttrandefrihet, demokrati och fria val från sina hemländer. Därför är det en viktig grupp att nå ut till. Det är ett viktigt projekt som vi är hedrade att vara en del av.

Vill höja valdeltagandet

Projektet tar avstamp i det moderna samhällets nya informations- och medielandskap, där tillgängligheten till kunskap ökar – men där ojämlikheten mellan de som kan och inte kan ta del av digitaliseringens fördelar också blir större. 2021 visade en rapport från OECD att inte ens hälften av medlemsländernas 15-åringar har förmåga att skilja fakta från åsikter.

– Många kan inte heller skilja på artiklar och annonser, och delar vidare tveksam information i sociala medier, säger Ann Dahlman, enhetschef på biblioteken i Vänersborg

Enligt henne kan biblioteken fylla en viktig funktion för att minska kunskapsglappen.

– Ur en demokratisk synvinkel är biblioteken en stor resurs med pålitlig information.

Bibliotekarien Helena Qvist har lång erfarenhet från det prisbelönta skolbiblioteket på Birger Sjöberggymnasiet. Hon pekar också på biblioteken som en av få neutrala arenor för information.

– Hit kan alla komma på sina egna premisser. Det är låga trösklar, det finns inga särskilda krav på dig som besökare, du förväntas inte köpa något.

ANNONS

Ett annat mål med projektet är att öka intresset för lokalpolitiska frågor – och att höja valdeltagandet som helhet.

– Vi vill väcka ungdomars förståelse för att det inte bara är en rättighet att rösta, utan även en skyldighet. Och att demokratin inte bara handlar om att engagera sig i frågor på sociala medier, säger Helena Qvist.

Lokal demokrati i en digital värld

I projektet Lokal demokrati i en digital värld ska lokala bibliotek och lokala nyhetsmedier i Västra Götaland experimentellt testa hur just bibliotek och nyhetsmedier utifrån sina respektive roller, men i nya former av samverkan, ytterligare stärker:

• Lokal kunskaps- och nyhetsförmedling.

• Lokal folkbildning och opinionsbildning.

• Invånarnas medie- och informationskunnighet.

Deltagande samverkansparter:

• Biblioteken i Borås, Falköping och Vänersborg.

• Lokala nyhetsmedierna Borås Tidning (Gota Media), Falköpings Tidning

(Bonnier News Local) och TTELA (Stampen Media).

• Akademisk deltagare är Södertörns högskola.

• Nationella forsknings- och innovationsprogrammet Medier & demokrati vid

Lindholmen Science Park i Göteborg.

Projektet pågår till och med mars 2023.

ANNONS